รางวัลเลิศรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กลไกการมอบรางวัล

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 3 สาขา ดังนี้ สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

1. สาขาบริการภาครัฐ

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555 

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2555

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)

หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ

หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ 2564

หลักเกณฑ์พิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2564

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2564

ผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

ปี พ.ศ. 2564

1. สาขาบริการภาครัฐ

- ประเภท 

ผลงาน 

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

- ประเภท 

ผลงาน

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

ผลงาน

 

ปี พ.ศ. 2563

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

- ประเภท 

ผลงาน

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

- ประเภท 

ผลงาน

- ประเภท 

ผลงาน

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

ผลงาน

ปี พ.ศ. 2562

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

- ประเภท 

ผลงาน

ปี พ.ศ. 2561

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

- ประเภท 

ผลงาน

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

ผลงาน 

ปี พ.ศ. 2560

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

- ประเภท 

ผลงาน

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

ผลงาน

รายงานป้อนกลับ (Feedback Report) **ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ**

ปี พ.ศ. 2564

ผลงาน

ปี พ.ศ. 2563

ผลงาน

ปี พ.ศ. 2562

ผลงาน

ปี พ.ศ. 2561

ผลงาน

ปี พ.ศ. 2560

ผลงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)