กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ

icon-outgoing.png  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

พระราชบัญญัติ

icon-outgoing.png  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 )

icon-outgoing.png  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

icon-outgoing.png  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)

icon-outgoing.png  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557)

icon-outgoing.png  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

icon-outgoing.png  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

icon-outgoing.png  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

icon-outgoing.png  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

      download.png พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562)

icon-outgoing.png  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

พระราชกฤษฎีกา

icon-outgoing.png  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

      download.png พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)

icon-outgoing.png  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)

icon-outgoing.png  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

 

กฎกระทรวง

icon-outgoing.png  กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545

        download.png กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546)

        download.png กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546)

        download.png กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547)

        download.png กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2548)

        download.png กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2550)

        download.png กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552)

        download.png กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2556)

icon-outgoing.png  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

icon-outgoing.png  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553

icon-outgoing.png  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา พ.ศ. 2553

 

บันทึกข้อความสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

icon-outgoing.png  การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนฯ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 5/2559

 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

icon-outgoing.png  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

 icon-outgoing.png คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

กฎหมายอื่น ๆ ที่ควรรู้

icon-outgoing.png รวมกฎหมายยาเสพติด 2563

icon-outgoing.png พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(Visited 1 times, 1 visits today)