รางวัลเลิศรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กลไกการมอบรางวัล

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 3 สาขา ดังนี้ สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมการพ้ัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปเป็นต้นแบบในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐในปีนั้น ๆ

1. สาขาบริการภาครัฐ

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

พ.ศ. 2564⌋ ⌊พ.ศ. 2563⌋ พ.ศ. 2562⌋ พ.ศ. 2561⌋ พ.ศ. 2560

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

พ.ศ. 2564⌋ ⌊พ.ศ. 2563⌋ พ.ศ. 2562⌋ พ.ศ. 2561⌋ พ.ศ. 2560⌋ 

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) PMQA รายหมวด

พ.ศ. 2564⌋ ⌊พ.ศ. 2563⌋ พ.ศ. 2562⌋ พ.ศ. 2561⌋ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559⌋ ⌊พ.ศ. 2558⌋ พ.ศ. 2557⌋ พ.ศ. 2556⌋ พ.ศ. 2555

ผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

 ⌊ พ.ศ. 2564 ⌋  จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้

1. สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 

ผลงาน : การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) Download     

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

2.1 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) Download

2.2 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน : โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน (กองแผนงาน) Download

2.3 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน : โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี) Download

2.4 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน : สารัชไรซ์ แบรนด์ ขับเคลื่อนสู่บุรีรัมย์โมเดล (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์) Download

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

ผลงาน : หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม Download

 

 ⌊ พ.ศ. 2563 ⌋ จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้

1. สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 

ผลงาน : การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญDownload

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

2.1 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน : การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%) (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่Download

2.2 ประเภทร่วมใจแก้จน ผลงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) Download

2.3 ประเภทร่วมใจแก้จน ผลงาน : แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม) Download

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

ผลงาน : หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ Download

 

 ⌊ พ.ศ. 2562 ⌋ จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

ผลงาน : สุขร่วมสร้าง@ทุ่งยายชี ณ บ้านทุ่งยายชี ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราDownload

 

 ⌊ พ.ศ. 2561 ⌋ จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้

1. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

ผลงาน : โครงการจัดการปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน ณ บ้านโป่ง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายDownload

2. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

ผลงาน : หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ⌊Download

 

 ⌊ พ.ศ. 2560 ⌋ จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ 

1. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

ผลงาน : โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์Download

2. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

ผลงาน : หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ⌊Download

รายงานป้อนกลับ (Feedback Report) **ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ**

พ.ศ. 2564 ⌋ พ.ศ. 2563 ⌋ พ.ศ. 2562 ⌋ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) รางวัลเลิศรัฐ ปี 2564

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รางวัลเลิศรัฐ) ปี 2564 ⌊ Download 

(Visited 1 times, 1 visits today)