นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)

2563

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ฉบับภาษาไทย 

  ฉบับภาษาอังกฤษ

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  PDF  JPG 

  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2562

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ฉบับภาษาไทย

  ฉบับภาษาอังกฤษ

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์

  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2561

แบบฟอร์มต่าง ๆ

  แบบลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน 

  แบบรายงานแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน 

  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน  PDF  Word

(Visited 1 times, 1 visits today)