นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

icon-outgoing.png  ฉบับภาษาไทย news.gif

icon-outgoing.png แบบลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน  PDF  Word news.gif

icon-outgoing.png แบบรายงานแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน  PDF  Word news.gif

icon-outgoing.png แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  PDF  Word

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

icon-outgoing.png  ฉบับภาษาไทย 

icon-outgoing.png  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  PDF  JPG 

icon-outgoing.png  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

icon-outgoing.png  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน  PDF  Word

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

icon-outgoing.png  ฉบับภาษาไทย

icon-outgoing.png  แผ่นพับประชาสัมพันธ์

icon-outgoing.png  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)