นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ฉบับภาษาไทย 

 แบบลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน  PDF  Word 

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน  PDF  Word 

 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  PDF  Word

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ฉบับภาษาไทย 

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  PDF  JPG 

  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน  PDF  Word

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ฉบับภาษาไทย

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์

  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)