นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)

2563

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ฉบับภาษาไทย

 ฉบับภาษาอังกฤษ

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์  PDF  JPG

2562

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ฉบับภาษาไทย

 ฉบับภาษาอังกฤษ

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์

2561

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ฉบับภาษาไทย

 ฉบับภาษาอังกฤษ

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์

2560

ประกาศเจตจำนง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2560

 ฉบับภาษาไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)