การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

2563

 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมการพัฒนาชุมชน

 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมการพัฒนาชุมชน

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ปี พ.ศ. 2563

 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)