การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

2564

icon-outgoing.pngประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

icon-outgoing.pngแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

icon-outgoing.png การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ปี พ.ศ. 2564 

icon-outgoing.png การลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

icon-outgoing.png วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

icon-outgoing.png ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ITA กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

icon-outgoing.png ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 news.gif

(Visited 1 times, 1 visits today)