การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

2565

 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมการพัฒนาชุมชน

      การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564)

      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

      แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมการพัฒนาชุมชน

      แจ้งสำนัก กอง ศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      รายงานผลการลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      แจ้งสำนัก กอง ดำเนินการเตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      การเตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2564

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ปี พ.ศ. 2564 

 การลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ITA กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)