คู่มือสำหรับประชาชน

การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

   icon-outgoing.png ภาษาไทย

   icon-outgoing.png ภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

   icon-outgoing.png ภาษาไทย 

   icon-outgoing.png ภาษาอังกฤษ

กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

   icon-outgoing.png ภาษาไทย

   icon-outgoing.png ภาษาอังกฤษ

สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชนของกรมการพัฒนาชุมชน 

   icon-outgoing.png ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 news.gif

(Visited 1 times, 1 visits today)