คู่มือสำหรับประชาชน

การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

    ภาษาไทย

    ภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

    ภาษาไทย 

    ภาษาอังกฤษ

กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

    ภาษาไทย

    ภาษาอังกฤษ

สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชนของกรมการพัฒนาชุมชน 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(Visited 1 times, 1 visits today)