คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือ/ระบบงานของกรมการพัฒนาชุมชน

icon-outgoing.png คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

icon-outgoing.png คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

icon-outgoing.png คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานบริหารกองทุนชุมชน

icon-outgoing.png คู่มือระบบงานหลัก ระบบงานวิจัย

icon-outgoing.png คู่มือระบบงานสนับสนุน (บุคคล เทคโนโลยี งบประมาณ)

 

คู่มือ

icon-outgoing.png  คู่มือการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร เครือข่ายกองทุนชุมชน (สทอ.)

icon-outgoing.png  คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (สสช.)

icon-outgoing.png  คู่มือการประชาสัมพันธ์ (ปชส.)

icon-outgoing.png  คู่มือการลงทะเบียน OTOP (สภว.)

icon-outgoing.png  คู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (สภว.)

icon-outgoing.png  คู่มือการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลฯ (สภว.)

icon-outgoing.png  คู่มือการส่งเสริมช่องการตลาด (สภว.)

icon-outgoing.png  คู่มือการจัดสรรเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)

icon-outgoing.png  คู่มือการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)

icon-outgoing.png  คู่มือการพัฒนาหลักสูตร (สพช.)

icon-outgoing.png  คู่มือการวิจัยและพัฒนา (สพช.)

icon-outgoing.png  คู่มือการพัฒนาบุคลากร (สพช.)

icon-outgoing.png  คู่มือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสท.)

icon-outgoing.png  คุู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (กค.)

 

icon-outgoing.png  คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

icon-outgoing.png  แผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)