การดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 (ตามภารกิจ)

 การขับเคลื่อนงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

คลิกรายละเอียด        

 การประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศราฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

คลิกรายละเอียด        

 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศราฐกิจฐานรากและประชารัฐ

คลิกรายละเอียด        

 การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คลิกรายละเอียด       

(Visited 1 times, 1 visits today)