พช. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันทีี่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

              นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการรวมถึงในรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นระบบการประเมินรูปแบบใหม่ที่ดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 186 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จากทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 152 คน และผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 25 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)