พช. ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานอื่น

วันที่ 22 มกราคม 2562

              นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานอื่น เพื่อทบทวนการดำเนินงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานอื่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมี ผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)