ประชุมจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

27 มีนาคม 2561

         นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายกิติพล เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทไปสู่ระบบราชการ 4.0 และพลิกโฉมองค์การให้มีความคล่องตัวโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)