แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวก ข, ฉ, ช, และ ฌ (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 2690 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562)

12 ธันวาคม 2562 /

10:24 น. /

ไม่มีไฟล์

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 2216 , ว 2217 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562)

01 ตุลาคม 2562 /

14:02 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 1422 ลว. 3 กรกฎาคม 2562)

04 กรกฎาคม 2562 /

16:10 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว 0743 , ว 0744 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

28 มีนาคม 2562 /

17:27 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0745 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

28 มีนาคม 2562 /

16:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว 0712 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562)

27 มีนาคม 2562 /

09:30 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประชุมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือ ที่ มท 0410/ว 0551 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562)

07 มีนาคม 2562 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0246 ลว. 31 มกราคม 2562)

31 มกราคม 2562 /

18:30 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือฯ ที่ มท 0403.2/ว 0195 ลว. 24 มกราคม 2562) (กองคลัง)

25 มกราคม 2562 /

08:45 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0165 ลว. 21 มกราคม 2562)

21 มกราคม 2562 /

15:25 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0127 และ ว 0128 ลว. 17 มกราคม 2562)

17 มกราคม 2562 /

19:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 2511 และ มท 0410/ว 2512 ลว. 15 พฤศจิกายน 2561)

15 พฤศจิกายน 2561 /

20:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งหน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 1327 ลว. 26 มิถุนายน 2561)

26 มิถุนายน 2561 /

15:22 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด **ด่วนที่สุด** เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0595 ลว. 19 มีนาคม 2561)

19 มีนาคม 2561 /

17:18 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0043 และ มท 0410/ว 001 ลว. 10 มกราคม 2561)

11 มกราคม 2561 /

09:40 น. /

ดาวน์โหลด