แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 2511 และ มท 0410/ว 2512 ลว. 15 พฤศจิกายน 2561)

15 พฤศจิกายน 2561 /

20:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งหน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 1327 ลว. 26 มิถุนายน 2561)

26 มิถุนายน 2561 /

15:22 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด **ด่วนที่สุด** เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0595 ลว. 19 มีนาคม 2561)

19 มีนาคม 2561 /

17:18 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0043 และ มท 0410/ว 001 ลว. 10 มกราคม 2561)

11 มกราคม 2561 /

09:40 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด **ด่วนที่สุด** เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0410/ว 0042 ลว. 10 มกราคม 2561)

11 มกราคม 2561 /

08:54 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด พัฒนาการจังหวัด)

26 ธันวาคม 2560 /

18:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน

01 ธันวาคม 2560 /

10:21 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัด เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน

01 ธันวาคม 2560 /

10:21 น. /

ดาวน์โหลด