คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 1142/2561 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561)

12 พฤศจิกายน 2561 /

20:00 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 159/2561 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2561)

16 กุมภาพันธ์ 2561 /

18:00 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 700/2560 ลว. 9 ตุลาคม 2560)

09 ตุลาคม 2560 /

19:22 น. /

ดาวน์โหลด