โครงสร้าง/บุคลากร

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางวิภาวี นิยมสมิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติทัศน์ นาสรร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชุมพล บุญแน่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)