โครงสร้าง/บุคลากร

นายกิติพล เวชกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิภาวี นิยมสมิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายชุมพล บุญแน่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)