Hall of fame CDD

ปี 2560

รางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประเภท พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (บุรีรัมย์)  

จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รางวัล นวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปี 2559

รางวัล ..........................................................

..................................................................................

จาก ...........................................................

รางวัล ..........................................................

..................................................................................

จาก ...........................................................

รางวัล ..........................................................

..................................................................................

จาก ...........................................................

รางวัล ..........................................................

..................................................................................

จาก ...........................................................

 รางวัล กิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน"

ประเภท องค์กร

จาก สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

รางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประเภท พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (อ่างทอง)  

จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ด้านการเงินการคลัง  ระดับดีเลิศ

จาก กระทรวงการคลัง

ปี 2558

รางวัล ..........................................................

..................................................................................

จาก ...........................................................

ปี 2557

รางวัล ..........................................................

..................................................................................

จาก ...........................................................

รางวัล ..........................................................

..................................................................................

จาก ...........................................................

(Visited 1 times, 1 visits today)