สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  เวลา  08.30 น.

               นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการ โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และนางศิริเนตร กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ได้กล่าวชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

             นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด “การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการชี้แจงประเด็น “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ และการชี้แจงการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)