กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

พระราชบัญญัติ

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน

  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

 

พระราชกฤษฎีกา

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 

กฎกระทรวง

  กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ

  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา

 

บันทึกข้อความสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนฯ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 5/2559

 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

 คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)