พช. เตรียมความพร้อมสมัครรับรางวัล UN Awards 2019

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  เวลา  09.00 น.

             กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสมัครรับรางวัลฯ ในสาขาการให้บริการที่ครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ SDGs ในด้านขจัดความยากจน คณะทำงานปรึกษาหารือและแบ่งหน้าที่การทำงาน โดย มีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน และนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นเลขานุการคณะทำงาน รางวัล United Nations Public Service Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2002 โดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council : ECOSOC) มีจุดประสงค์ที่สำคัญคือการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการบริการภาครัฐ กระตุ้นให้ข้าราชการ เพิ่มความเป็นมืออาชีพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการรวบรวมและเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐของไทยสมัครขอรับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

(Visited 1 times, 1 visits today)