พช. ประชุมหารือตัวชี้วัด Function Base กับ สำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

            กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมหารือตัวชี้วัด Function Base การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องสมุดกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน  มีผู้แทนจากสำนัก/กองเข้าร่วมประชุมฯ และในโอกาสนี้ นางสาวสาวิตรี เพ็งผาสุข และนายประยุทธ์ นามสุบิน คณะที่ปรึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข่าร่วมการประชุมฯด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)