ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561

               กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมฯ มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีนายกิติพล เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)