ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.00 น.

              นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินฯ โดยมีผู้ประสานงานหรือตัวแทนของทุกสำนัก กอง เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

(Visited 1 times, 1 visits today)