ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ครั้งที่ 3

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.

               กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณารับรองข้อมูลในการสมัครขอรับรางวัลฯ โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน และนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นเลขานุการคณะทำงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)