นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)

2563

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ฉบับภาษาไทย

 ฉบับภาษาอังกฤษ

2562

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ฉบับภาษาไทย

 ฉบับภาษาอังกฤษ

2561

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ฉบับภาษาไทย

 ฉบับภาษาอังกฤษ

2560

ประกาศเจตจำนง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2560

 ฉบับภาษาไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)