นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)

2561

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ฉบับภาษาไทย

 ฉบับภาษาอังกฤษ

2560

ประกาศเจตจำนง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2560

 ฉบับภาษาไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)