เอกสารเผยแพร่

แผ่นพับ CDD Change
การมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การ  กรมการพัฒนาชุมชน  วันที่ 18 ธค 60   19 ธค 60

(Visited 1 times, 1 visits today)