ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายกิติพล เวชกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผน และการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินกรมการพัฒนาชุมชน รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จังหวัดบุรีรัมย์

21 มิถุนายน 2560 /

06:11 น.

หนังสือแจ้ง/เวียน

ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง