ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายกิติพล เวชกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผน และการทำงาน

หนังสือแจ้ง/เวียน